Privacyverklaring en algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

Bijdehandcoaching, gevestigd aan de marke 4, 7755NP te Dalerveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Bijdehandcoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– School en klas
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Bijdehandcoaching, verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of uw kind:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Bijdehandcoaching, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Het juist afstemmen van begeleidingstraject
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Bijdehandcoaching, verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bijdehandcoaching, neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Bijdehandcoaching, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen;
– Gegevens van kinderen/ouders die nog klant zijn, bewaar ik zolang ze klant zijn.
– Gegevens van kinderen/ouders die niet meer bij Bijdehandcoaching, komen, bewaar ik  nog twee jaar. De reden hiervoor is dat zij later eventueel nog een keer gebruik willen maken van de diensten (coaching) van Bijdehandcoaching,

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Bijdehandcoaching, verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Bijdehandcoaching,  zich dient te houden ( bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst)  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bijdehandcoaching, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand aan u over kan dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bijdehandcoachingannet@gmail.com
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 
Bijdehandcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bijdehandcoachingannet@gmail.com

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Bijdehandcoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.Bedrijfsomschrijving

Bijdehandcoaching is opgericht door A.H. Mulder-Dekker en gevestigd te
Dalerveen. Bijdehandcoaching, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7455215

3 Definities

a. Opdrachtnemer; Bijdehandcoaching.
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen    opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4 Uitvoering van de overeenkomst.

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 5.Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de kindercoach. Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd.

6 Betalingsvoorwaarden.

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te worden.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

7 Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een coachingssessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 65 euro. Bij ziekte is overleg mogelijk.

8 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9 Aansprakelijkheid.

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.

10 Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

 11 Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

12. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.